Rockin’ the Bayou Down in Louisiana! – Teaching Guide

Rockin’ the Bayou Down in Louisiana! – Teaching Guide

A teaching guide for the musical picture book Rockin’ the Bayou Down in Louisiana! Developed for Grades K3.

SKU: the-four-season-of-the-pipa-teaching-guide-1-1-1 Category: